"e-Gambling" als Herausforderung an das Recht. 2. Duesseldorfer Informationsrechtstag des Zentrums fuer Informationsrecht der Heinrich-Heine-Universitaet Duesseldorf, in: KOMMUNIKATION & RECHT 2005, pp. 30-32. (Symposium report: legal aspects of "e-Gambling")

Add new comment